SambaBox 5.0 Yayınlandı!
Bizi takip edin

Etik Kurallarımız ve Sorumluluklarımız

Politikalar
Image link
Etik Kurallarımız ve Sorumluluklarımız
Açıklama

Profelis müşterilerine, tedarikçilerine ve iş ortaklarına, topluma ve insanlığa karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızın yerine getirilmesine özen gösterilir.

Müşterilerimize, çalışanlara, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma ve insanlığa KARŞI SORUMLULUKLARIMIZ

İş Etiği Kurallarımız

1. KAPSAM

Profelis Bilişim ve Danışmanlık Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (bundan sonra Profelis olarak anılacaktır) tarafından benimsenerek Genel Kurulu tarafından 25.01.2011’de Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasıyla beraber kabul edilmiş iş etiği kuralları Profelis’deki tüm çalışanlar ile Şirketin karar alma mekanizmasında yer alan veya dışarıdan danışmanlık biçiminde hizmet veren üçüncü kişilerin sorumluluklarıyla sınırlı olmak üzere uymak zorunda olduğu kurallar olup çalışanların üçüncü kişilerle ve şirket içerisinde birbiriyle ilişkilerini yürütmede esas alacağı ana rehber ve yönetim ilkeleridir. Bu kuralların hazırlanması, geliştirilmesi, güncellenmesinden Genel Kurulu, Kalite Yönetim Temsilcisi ve/veya yönetim tarafından görevlendirilen çalışan, yürütülmesinden Genel Kurulu ve Müdürler Kurulu sorumludur. Profelis İş Etiği Kuralları, Kalite Yönetim Sistemi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

2. İLKELERİMİZ

A. Dürüstlük

Tüm iş süreç ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimiz oluşturur. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket edilir.

B. Gizlilik

Gizli ve özel bilgiler; Profelis’e ait rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek bilgileri, ticari sırları, henüz kamuya açıklanmamış finansal ve diğer bilgileri, çalışanların ve müşterilerin özlük haklarına ait bilgileri de dahil kişisel verileri ve üçüncü şahıslarla akdedilen “Gizlilik Anlaşmaları” çerçevesindeki bilgileri kapsar. Profelis’te çalışmaya başlayan herkes Profelis’e ait, kendine ait ve işin yürütüldüğü süre boyunca ilişkiye girilen her türlü kurum/kuruluş ve kişinin gizlilik haklarının belirlendiği ve onandığı Gizlilik Anlaşması’nı imzalar. Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir. Şirketi’in faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korunur, bu bilgiler sadece daha önceden Genel Kurul ve/veya yetkilendireceği yöneticiler tarafından belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşılır. Profelis’e ait her türlü gizli bilginin veya kişisel verinin içeriden sızdırılması suretiyle, herhangi bir ticari menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilemez. Şirketimizden ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle haiz olduğumuz gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmalar dışarı çıkarılmaz. Bu türlü bir durumla karşılaşıldığında Gizlilik Anlaşması hükümlerince hareket edilir.

C. Çıkar Çatışması

Profelis çalışanları çıkar çatışmasından uzak durur. Çalışanlar mevcut görev veya unvanlarından yararlanarak kişisel olarak, aile veya yakınları aracılığıyla iş ilişkilerinde bulunulan kişi, kurum ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlayamaz. Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler aracılığıyla güvenli biçimde korunması garanti altına alınır.

D. Sorumluluklarımız

Yasal sorumluluklar dışında müşterilerimize, çalışanlara, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösterilir.

1. Yasal Sorumluluklarımız

Tüm çalışmalarımızı Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgiler zamanında sunulur. Tüm çalışmalarımızı yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit uzaklıkta yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimiz yerine getirilir.

2. Topluma ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız

Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması, eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. İyi yurttaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı şekilde hareket ederek sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konulara uygun faaliyetlere maddi manevi katılım gösterilir. Çocukların zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimini olumsuz etkileyen çocuk işçiliğinin karşısındadır ve çocuk emeğinin istismarına izin vermez. Rüşvet ve/veya komisyon alınmaz, maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler teklif edilmez, verilmez ve kabul edilmez. Dolaylı, üstü kapalı veya açıkça herhangi bir karşılığa bağlanan hediye alınmaz.

3. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşteri memnuniyeti odaklı bir yaklaşımla müşterilerimizin gereksinimlerine en kısa zamanda, en doğru şekilde yanıt verilmesi amaçlanır. Bu amaç doğrultusunda müşterilerimizin memnuniyeti için gerekli kalite standartlarını oluşturup takip edilmesi sağlanır. Hizmetlerimiz, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunulur, müşterilerimize saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde adil bir yaklaşım sergilenir.

4. İş Arkadaşlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlanır. Çalışanlara dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt edilir. Çalışanların bireysel gelişimi için gerekli çaba ve destek gösterilir. Çalışanların sosyal sorumluluk bilinciyle yer almak istedikleri toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları desteklenir. İş hayatı ile özel hayat arasındaki denge gözetilerek davranılır. Çalışanlara farklı cinsiyet, din veya ırktan olduğu gerekçesiyle ayrıcalık gösterilmeyeceği gibi, farklı cinsiyet, din veya ırktan olunması durumunda da ayrıcalık gösterilmesi beklenmez. Cinsiyet, din, ırk gibi farklılıklardan faydalanılarak taviz alınmaz ve/veya verilmez. Eğer cinsiyet, din veya ırk farklılıkları nedeniyle ayrıcalık gösterilirse veya herhangi bir çalışanın taciz edilmesi, küçük düşürmesi, ayrımcı ya da karalayıcı yorumlar yapılması ya da fiziksel veya duygusal dokunulmazlığının ihlal edilmesi gibi davranışlar sergilenirse bu tutuma tolerans gösterilmez. Bu gibi durumlarda Genel Kurul olayı inceler, tetkikini yapar, değerlendirir. Bu tür davranışlar haklı nedenle işten uzaklaştırmayla sonuçlanabilir.

5. Profelis’e Karşı Sorumluluklarımız

Profelis’in sürekliliğine öncelikle önem vererek ve paydaşlarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda gereksiz ya da yönetilemez risklerin alınmasından kaçınılır. Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket edilir. Çalışanlar, yetki ve sorumlulukları dahilindeki işlerini ifa ederken Profelis’e ait kaynaklarını verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetir.

6. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Çalışanlar tedarikçi ve iş ortaklarımıza kendisinden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır. Bu kapsamdaki yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi için gerekli özen gösterilir. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgileri özenle korunur.

7. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Rekabet, toplumun yararını hedefleyen sınırlarıyla sürdürülebilir kalkınmaya araç olarak görülmektedir. Yalnız yasal ve etik olan alanlarda rekabet edilir. Haksız rekabete girmekten kaçınır ve gizli ve/veya açık olarak rakiplerimizi kötülemeyiz.

8. Yöneticilerin Sorumlulukları

Profelis yöneticilerinin, çalışanlar için tanımlanmış olan sorumlulukların ötesinde ek sorumlulukları da bulunmaktadır. Buna göre, Profelis’te yönetici düzeyindekiler:

– Etik kuralları destekleyen bir şirket kültürünün ve çalışma ortamının oluşturulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktan,

– Etik kuralların uygulanmasına davranışlarıyla örnek olmaktan, çalışanlarını etik kurallar konusunda eğitmekten,

– Etik kurallarla ilgili soru, şikayet ve bildirimlerini iletmeleri konusunda çalışanlarını desteklemekten,

– Kendisine danışıldığında yol göstermekten ve iletilen tüm bildirimleri önyargısız olarak dikkate almaktan,

– Sorumluluğundaki iş süreçlerinin etik konularla ilgili riskleri en aza indirecek biçimde yapılandırılmasını sağlamaktan birinci olarak sorumludur.

3. BİLGİLENDİRME

Profelis, İş Etiği Kuralları’nın işe başlayan her çalışana verilen oryantasyon programının bir parçası, karar alma mekanizmasında yer alan veya dışarıdan danışmanlık biçiminde hizmet veren tüm üçüncü kişilerin okuyup anlayacağı biçimde sunulmasından sorumludur. Tarafların bilgilendirilmesi işini Profelis yöneticileri ve/veya Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi ve/veya yönetim tarafından görevlendirilen çalışanlar yapar. Kurallarda değişiklik yapılması durumunda duyurulması ve bilgi edinilmesi için Kalite Yönetim Standartlarınca belirlenmiş yolların kullanılmasından da Profelis yöneticileri ve/veya Kalite Yönetim Sistemi Temsilcisi ve/veya yönetim tarafından görevlendirilen çalışanlar sorumludur. Bu belge 02.10.2019 tarihinde güncellenmiştir.

Yeni

Kayıtlar Başladı!

PostgreSQL 13 Associate Certification Sınavına Yönelik Eğitim İçin Kayıtlar Başladı

Eğitim Bilgi Formu

Egitim Talebi

Image link
Image link